Grupa wsparcia


Grupa wsparcia to grupa osób borykających się z podobnymi problemami.

Grupa działająca na terenie naszej placówki od 2009 roku ma na celu umożliwienie kontaktów
z innymi rodzicami,  którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej i mają podobne problemy związane z leczeniem, rehabilitacją i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkania grupy dają możliwość wymiany własnych doświadczeń w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Pozwalają także na wymianę różnorodnego rodzaju informacji odnośnie leczenia i terapii dziecka.

Kolejnym ważnym celem grupy jest udzielanie emocjonalnego wsparcia. Nikt nie zrozumie lepiej naszych uczuć, obaw i lęków niż osoba, która znajduje się w takiej samej sytuacji jak my.
W grupie istotne jest zwerbalizowanie swoich problemów i poprzez konfrontację z innymi osobami – nabranie do nich dystansu.

W atmosferze bezpieczeństwa możliwe jest przewartościowanie dotychczasowych doświadczeń,  odreagowanie trudnych emocji oraz zmiana wzorców zachowania. Istotnym zagadnieniem jest również określenie źródeł satysfakcji życiowej i strategii postępowania, pozwalających na osiągnięcie lepszej jakości własnego życia oraz życia wszystkich członków rodziny.

Dla niektórych rodziców bardzo ważny jest sam fakt wyjścia z domu i miłe spędzenie czasu w towarzystwie osób, które nas dobrze rozumieją.

Podstawowe zasady funkcjonowania grupy wsparcia to: partnerstwo, zaufanie i szacunek, unikanie krytyki, zachowanie dyskrecji.

Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy, w której decydujący głos mają rodzice naszych wychowanków. To oni decydują o formie spotkań i realizowanej tematyce. Dla wielu rodziców istotny jest walor psychoedukacyjny. Zależnie od potrzeb – część spotkań  prowadzonych jest w formie warsztatowej.

Przykładowe wiodące tematy spotkań z ostatnich lat to:

Zachowania trudne – geneza i metody oddziaływań,

Zaburzenia psychiczne osób z niepełnosprawnością,

Ubezwłasnowolnienie - fakty i mity,

Rola ojca w terapii i wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością,

Rodzeństwo osób niepełnosprawnych,

Kryzysy i zagrożenia w rodzinie,

Uczucie wypalenia,

Jak troszczę się o swoje zdrowie i odpoczywam,

Jak dbać o higienę psychiczną,

Techniki relaksacyjne dla dzieci i dorosłych.

W ramach grupy wsparcia corocznie odbywają się też spotkania z przedstawicielami MOPS w Cieszynie na temat ulg i uprawnień dla niepełnosprawnych oraz aktualnych zmian w systemie opieki społecznej.

Na każdym spotkaniu grupy istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z psychologiem i z logopedą.

Serdecznie zapraszamy.

(akt. 20.04.2023)

Bardzo ważnym uzupełnieniem działalności placówek prowadzonych przez PSONI koło w Cieszynie jest udzielanie wszechstronnego wsparcia rodzicom naszych podopiecznych.

Jednym z takich działań są spotkania Grupy Wsparcia dla rodziców. W myśl sentencji, iż „Tylko szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko” (W.Eichelberger) możliwość przynależenia do grypy rodziców, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji życiowej pomaga uporać się z wieloma trudnymi emocjami i pozwala z większym optymizmem spojrzeć w przyszłość swoją oraz swojego dziecka.

W tym roku spotkania, na których każdy rodzic może się podzielić swoimi doświadczeniami, ale również otrzymać wsparcie, tak bardzo potrzebne w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego, odbywają się co drugą środę w godzinach 12.30 – 14.00 w Ośrodku w Bażanowicach.

GŁÓWNE CELE:

      Główne założenia Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z Niepełnosprawnościami  to:

 • dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego;
 • wzajemne wsparcie emocjonalne i informacyjne;
 • wymiana doświadczeń dotyczących wychowania, leczenia i rehabilitacji swojego dziecka;
 • dzielenie się swoimi problemami, obawami ale również radościami i sukcesami,
 • analiza etapów przystosowywania się do bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego;
 • lepsze rozumienie własnych uczuć i emocji oraz udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z nimi;
 • nauka radzenia sobie ze stresem oraz poznanie prostych technik relaksacyjnych.

Wszystkich uczestników Grupy obowiązują zasady wzajemnego szacunku, zaufania, nie oceniania i krytykowania oraz zasada poufności. Podczas każdego spotkania rodzice mają okazję podzielenia się emocjami i odczuciami dotyczącymi spraw bieżących, które dzieją się w ich życiu,

ale również zastanowić się nad swoją postawą, swoimi marzeniami i celami życiowymi dotyczącymi nie tylko bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Część spotkań ma charakter psychoedukacyjny i dotyczy tematów oraz problemów, które zgłaszają uczestnicy grupy.

Przykładowe TEMATY POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ (modyfikowane w zależności od oczekiwań grupy i bieżących problemów zgłaszanych przez rodziców)

 1. Etapy przystosowania się do bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego (na jakim jestem etapie, czego mogę się spodziewać, jakie emocje mogą mi towarzyszyć)
 2. Moja definicja niepełnosprawności i co ona wnosi do mojego życia 
 3. Postawy rodzicielskie – jakie mogą być postawy rodziców i jakie ich cechy rozpoznaję u siebie.
 4. Moja odpowiedź na pytanie „dlaczego ja?” – dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
 5. Akceptacja – co oznacza dla mnie i dla członków mojej rodziny.
 6. Rodzeństwo – też wymaga wsparcia?
 7. Wstyd, gniew, lęk i bezsilność – próba analizy emocji, jakie nam towarzyszą w trudnych momentach.
 8. Stres – sposoby radzenia sobie ze stresem, sięganie do własnych zasobów.
 9. Do czego wychowuję moje dziecko?  Jak zmieniły się moje cele, marzenia i oczekiwania 
 10. Ja jako .. kobieta, matka, żona, córka, siostra, pracownica, przyjaciółka.. - z czego jestem zadowolona, dumna, co bym chciała zmienić.
 11. Ja jako.. mężczyzna, ojciec, mąż, syn, brat, pracownik, kolega, przyjaciel itp.
 12. Moje życie może być szczęśliwe! Analiza oczekiwań i możliwości oraz tego na co mam wpływ

 

(akt. 14.12.2022)

W tym roku była organizowana cykliczna grupa wsparcia, skierowana do rodziców dzieci z Naszego ośrodka. W trakcie spotkań poruszanych było wiele zagadnień związanych z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego  i roli rodzica. Praca była ukierunkowana na radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami i wzmacnianie poczucia wartości w roli rodzica i kobiety.

Grupa miała charakter otwarty, gdzie rodzice mogli w sposób swobodny bez oceniania mówić o swoich problemach. Ważnym elementem było także zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zintegrowanie rodziców aby każda z osób biorących udział mogła czuć się swobodnie.

Przez ten okres trwania grupy wsparcia poruszono następujące zagadnienia:

 • Postrzeganie własnego dziecka, dostrzeganie słabych i mocnych stron, dążenie do budowania adekwatnego obrazu.
 • Ja w roli rodzica, udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego
 • Ja w roli kobiety, budowanie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie umiejętności asertywnych, rozumianych jako mam prawo do okazywania własnych uczuć i myśli a także do zadbania o siebie.

Rodzice biorący udział w grupie, chętnie wchodzili w interakcje. Widoczne było duże zaangażowanie zarówno w relacji do siebie jak i pozostałych uczestników, co objawiało się sporą otwartością i udzielaniem wzajemnego wsparcia i zrozumienia.  W omawianym okresie zaobserwowano u rodziców  większą pewność siebie i zachowań asertywnych objawiających się mówieniem o swoich emocjach i trudnościach odnoszących się do siebie w roli rodzica i kobiety.

Pomiędzy rodzicami biorącymi udział w grupie wsparcia nawiązała się pewna nić bliskości, co jest ważnym czynnikiem w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, ponieważ pokazuje że nie jesteśmy z tym sami i możemy swobodnie o tym porozmawiać z osobami które nas rozumieją.

(akt. 25.01.2022)

Od września 2021 udało nam się zorganizować 5 kolejnych spotkań w  trakcie których obecni rodzice mogli w sposób bezpieczny, opowiedzieć o swoich trudnościach, wynikających nie tylko z wychowywania dziecka niepełnosprawnego ale także z tego jak postrzegam siebie w roli rodzica i kobiety. Grupa Wsparcia ma charakter dobrowolny. Tematyka zajęć jak i cała dynamika grupy dostosowana jest do rodziców.

W trakcie dotychczasowych spotkań, w atmosferze wzajemnego szacunku,  empatii i życzliwości omawialiśmy wspólnie następujące zagadnienia:

 • Ja w roli rodzica
 • Jak postrzegam swoje dziecko ( mocne i słabe strony, obszary do pracy)
 • Jak radzę sobie z trudnościami
 • Budowanie sieci wsparcia ( kontakty z innymi rodzicami)

Dużo uwagi poświęciliśmy także na zagadnieniach odnoszących się bezpośrednio do nas samych, czyli jak postrzegam siebie.

 • Moje marzenia i cele do zrealizowania
 • Dbanie o dobrostan ( Psychiczny, fizyczny)
 • Afirmacja pozytywna ( dostrzeganie mocnych stron)
 • Budowanie poczucia wartości ( Ja w roli rodzica i Ja w roli Kobiety).

W trakcie zajęć widoczne jest zaangażowanie. Rodzice chętnie wchodzą w relacje między sobą. Okazują sobie wsparcie i zrozumienie. Grupa jest otwarta tzn. poruszane zagadnienia są zgłaszane przez rodziców.

Grupa ma charakter psychoedukacyjny z elementami terapeutycznymi. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny, spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 13 do 14.

(akt. 4.03.2020)

4.03.2020 roku na terenie OREW w Cieszynie odbyło się kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tematem wiodącym spotkania były: „Ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych”.

W pierwszej części swego wystąpienia przedstawicielki MOPS w Cieszynie pani Renata Gandzel i pani Renata Zając wyczerpująco omówiły następujące tematy: odliczenia podatkowe, usługi specjalistyczne, asystent osoby niepełnosprawnej, likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Następnie przedstawicielki MOPS udzielały odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania oraz idywidualnie konsultowały poszczególne przypadki. Spotkanie przebiegało w miłej i otwartej atmosferze. Rodzice wychowanków chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wymieniali doświadczeniami. Przed spotkaniem grupowym i po jego zakończeniu - zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem. W imieniu wszystkich rodziców serdecznie dziękuję paniom Renacie Gandzel i Renacie Zając za długoletnią współpracę, profesjonalną prezentację tematu i udzielone informacje.

(akt. 14.11.2018)

14.11.2018 na terenie OREW odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tematem wiodącym spotkania było: Stawianie granic i sytuacje, w których musimy powiedzieć „nie"

W pierwszej części wystąpienia psycholog Maria Konieczna wyjaśniła zebranym pojęcia:  granice osobiste, wewnętrzny krytyk i zniekształcenia poznawcze oraz na przykładach przedstawiła różnice między zachowaniem agresywnym, uległym i asertywnym.           

Następnie omówiła przyczyny zachowań trudnych u dzieci i młodzieży oraz metody oddziaływań w zależności od ich genezy. Podkreśliła znaczenie jasno określonych wymagań i granic (co dziecku wolno, a czego nie może robić) dla jego rozwoju społeczno-emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę na spójny system wychowawczy i konsekwentne podejście ze strony wszystkich dorosłych zajmujących się dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i otwartej atmosferze. Mamy wychowanków chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i wymieniały doświadczeniami. Przed spotkaniem grupowym i po jego zakończeniu – zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem lub z logopedą. Wszystkim obecnym paniom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w grupie wsparcia.

Maria Konieczna i Magdalena Pindór.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001