Metody pracy


Metody pracy stosowane w naszych placówkach:

Komunikacja alternatywna i wspomagająca  (AAC) – obejmuje wszelkie metody komunikowania się, w których wykorzystywane są znaki niewerbalne, w tym: system znaków manualnych (MAKATON), system znaków graficznych (zdjęcia, obrazki, symbole PCS), system znaków przestrzenno – dotykowych (przedmioty, ich miniatury bądź fragmenty, klocki Premacka). AAC pomaga osobom z niepełnosprawnością wyrażać swoje myśli, uczucia, prośby oraz dokonywać samodzielnych wyborów.

Masaż logopedyczny  ma na celu usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, zmniejszenie nadwrażliwości okolic jamy ustnej i śluzówki dziecka, zapobieganie nadmiernemu ślinieniu się. Pomaga on również przy nauce prawidłowego oddychania i jedzenia (ssanie, żucie, gryzienie i połykanie pokarmów).

Logorytmika  jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Głównym celem logorytmiki jest jednoczesne rozwijanie mowy, myślenia, słuchania, postrzegania i koordynacji ruchowej. Na bazie ćwiczeń muzyczno – ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno – ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm, a on z kolei jest również istotnym elementem mowy. Ćwiczenia stosowane podczas zajęć mają formę zabawy.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – ćwiczenia ruchowe wspomagające rozwój psychoruchowy wychowanka we wszystkich obszarach rozwojowych: motorycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Poprzez ruch i dotyk wychowanek rozwija świadomość swojego ciała i otaczającej go przestrzeni oraz nawiązuje bliski kontakt z innymi osobami.

Terapia behawioralna – ukierunkowana na rozwijanie zachowań deficytowych oraz redukowanie zachowań niepożądanych. Polega na wzmacnianiu prawidłowych zachowań, generalizacji nabytych umiejętności oraz rozwijaniu samodzielności i komunikacji za pomocą specjalnych metod i technik.

Muzykoterapia polega na wykorzystywaniu wpływu muzyki na rozwój psychofizyczny dziecka oraz łączeniu dobieranych bodźców dźwiękowych z aktywnością ruchową. Muzyka jest dla wychowanka źródłem przyjemnych doznań, uspokaja i wycisza, pobudza do działania, pomaga w nawiązywaniu kontaktu z innymi osobami.

Gimnastyka rytmiczna Marii i Alfreda Kniessów polega na naśladowaniu ruchów osoby prowadzącej przy żywej, rytmicznej muzyce. Ruch ma inspirować wychowanka do twórczego działania, własnych improwizacji ruchowych i swobodnego tańca. Metodę tę cechuje ekspresja ruchowa i duża aktywność ćwiczących. Dodatkowym atutem są atrakcje przybory, które pobudzają wychowanków do ruchu.

Integracja sensoryczna to ćwiczenia ruchowe, dzięki którym dokonuje się integracja bodźców zmysłowych  oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań wychowanka.

Arteterapia jest terapią poprzez sztukę. Wychowanek za pomocą różnych technik plastycznych ma możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji i doświadczeń. Arteterapia wspomaga wszechstronny rozwój wychowanka, rozwija umiejętności motoryczne, komunikacyjne, wyzwala aktywność twórczą i zainteresowanie działaniami plastycznymi.

Biblioterapia jest jedną z metod wykorzystywanych w pracy z osobami z niepełnosprawnością polegającą na czytaniu wybranej literatury dziecięcej i młodzieżowej, a tym samym aktywizowaniu wychowanków poprzez słuchanie, dostarczeniu im wiedzy o otaczającym świecie oraz rozwijaniu zainteresowań czytaniem.

Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona – Gimnastyka Mózgu jest metodą wspierania naturalnego rozwoju wychowanka, polegającą na wykonywaniu prostych ćwiczeń ruchowych (ruch naprzemienny) integrujących  półkule mózgowe. Wykonywane ćwiczenia aktywizują i stymulują odpowiednie obszary mózgu, powodując zwiększenie liczby połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą, poprawiając jakość pracy mózgu.

Stymulacja polisensoryczna polega na poznawaniu otaczającego świata poprzez patrzenie, słuchanie, dotkanie, wąchanie i smakowanie. Pomaga w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego wychowanka świata oraz ciała.

Stymulacja wielozmysłowa według pór roku „Poranny krąg” oparta na świecie przyrody stymuluje wszystkie zmysły wychowanka, dostarcza mu wiedzy o otaczającym go świecie, zjawiskach i związkach w nim zachodzących, sprzyja nawiązaniu komunikacji z dzieckiem, budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Programy Aktywności Knilla oraz Dotyk i Komunikacja służą rozwijaniu przez dziecko świadomości własnego ciała oraz komunikacji poprzez dotyk. Programy oparte są na ruchu i dotyku, któremu towarzyszy odpowiednio skomponowana muzyka.

Metoda F. Affolter polega na przekazywaniu wychowankowi instrukcji wykonywania złożonej czynności dnia codziennego poprzez dotyk (prowadzenie jego ręki),  a tym samym umożliwienie mu bycia sprawcą.

Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami jest jedną z metod wyzwalania swobodnej ekspresji twórczej, polegająca na malowaniu farbami na dużej powierzchni papieru przy użyciu dłoni i palców. Malowanie palcami jest świetną zabawą dającą wychowankowi możliwość wrażenia swoich myśli, uczuć, pragnień i przeżyć, sprzyjającą budowaniu dialogu emocjonalnego między wychowankiem i terapeutą oraz tworzeniu pozytywnej atmosfery w czasie zajęć.

Trening Jakobsona jest jedną z metod relaksacyjnych zwaną również progresywną relaksacją mięśni, polegającą na wykonywaniu celowych ruchów rękami, nogami, tułowiem i twarzą, by napinać i rozluźniać odpowiednie grupy mięśni, co sprzyja odprężeniu i uspokojeniu ciała.

Trening autogenny Schultza to technika relaksacyjna polegająca na autosugestii, ćwiczeniu wyobraźni i przywoływaniu w świadomości obrazów, sytuacji sprawiających przyjemność. Ma na celu uspokojenie, odprężenie i zrelaksowanie.

Terapia taktylna według dr Swietłany Masgutowej polega na stymulowaniu zmysłu dotyku, pobudzaniu receptorów skóry, a tym samym wzmocnieniu lub wytworzeniu świadomości ciała. W trakcie terapii dostarcza się dziecku kontrolowaną liczbę bodźców sensorycznych, w szczególności dotykowych i proprioceptywnych.

Hortiterapia (ogrodoterapia) to metoda wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością polegająca na wykorzystaniu w procesie leczenia świata roślin i prac w ogrodzie w celu poprawy zdrowia psychofizycznego.

Drzewoterapia (sylwoterapia) polega na bezpośrednim kontakcie wychowanków z przyrodą, spacerach po lesie, po parku, dotykaniu drzew różnymi częściami ciała, opieraniu się o drzewo, obejmowaniu go, przytulaniu – czerpaniu pozytywnej energii z drzewa celem wewnętrznego uspokojenia i odprężenia.

Metoda Stymulacji Sensorycznej według Carla Delacato polega na dostarczaniu wychowankom odpowiednio dobranych bodźców sensorycznych we wszystkich obszarach (masaż powierzchniowy i proprioceptywny, ćwiczenia słuchowe, wzrokowe, stymulacja smaku i węchu, stymulacja zmysłu równowagi oraz ćwiczenia sensomotoryczne).

Terapia z udziałem zwierząt:

Dogoterapia jest metodą wspomagającą długotrwały proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych polegającą na bliskim kontakcie z odpowiednio wyszkolonym psem. Celem terapii jest usprawnianie małej i dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zmysłu równowagi, rozwijanie umiejętności komunikacjach i społecznych oraz motywacji do podejmowania działań.

Hipoterapia jest metodą, w której w celach rehabilitacjno-terapeutcznych wykorzystuje się konia oraz wszelkie działania z nim związane (pielęgnacja, karmienie, jazda konna). Oddziałuje jednocześnie na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, poznawczą i sensoryczną (usprawnianie motoryczne, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, zwiększenie motywacji do działań, poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych).

Metody stosowane w  fizjoterapii:

Metoda NDT Bobath, Bobath Baby – celem usprawniania ruchowego jestbudowanie prawidłowej bazy sensomotorycznej i opanowanie przez dziecko czynności ruchowych zbliżonych do prawidłowych. Bobath Baby jest przeznaczona do stymulacji małego dziecka (specyficzne techniki wykorzystywane podczas terapii oraz instruktaż prawidłowej pielęgnacji).

Metoda PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie) polega na wzmacnianiu osłabionych grup mięśniowych poprzez wykorzystanie zjawiska irradiacji.

Metoda Halliwick – nauka pływania i terapia w wodzie (uczenie wychowanków kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymania równowagi w wodzie).

Hydroterapia metoda polegająca na zastosowaniu wody w rehabilitacji i terapii. Zajęcia w wodzie korzystnie wpływają na spastyczne mięśnie, rozluźniają, poprawiają koordynację ruchów, pracę układu krążenia i układu oddechowego, rozładowują napięcie emocjonalne, łagodzą lęk i wyciszają.

Kinezyterapia – ćwiczenia bierne, bierne recesyjne, wspomagane, czynne, oddechowe, pionizacja, nauka chodu.

Fizykoterapia – magnetostymulacja  o niskich dawkach w celu obniżenia napięcia w układzie nerwowym, światłolecznictwo, laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki, lampa Sollux, termożele.

Masaż suchy – oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu, co wpływa na poprawę sprawności psychofizycznej, zapewnia właściwy przebieg procesów metabolicznych oraz stymuluje przewodnictwo nerwowe.

Kinesiology Taping – plastrowanie z wykorzystaniem taśm i plastrów klejonych na skórę w celu poprawy mikrokrążenia, wspierania funkcji stawów i mięśni oraz zmniejszenia napięcia mięśniowego.

Ćwiczenia w kombinezonach Thera Togs

Nordic Walking – aktywność ruchowa polegająca na maszerowaniu ze specjalnymi kijkami.

 

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001