Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy


O nas

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach powstała z myślą o absolwentach Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach, by umożliwić im kontynuowanie procesu edukacyjno-terapeutycznego, utrwalanie nabytych umiejętności i ich doskonalenie, nabywanie nowych umiejętności niezbędnych w życiu dorosłym i pracy zawodowej. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2020 roku. Przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli szkołę podstawową. Priorytetowym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych  oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia na miarę ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. W naszej szkole realizowane jest przysposobienie do pracy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, prac ogrodniczych oraz wytwarzania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem ich  potrzeb, mocnych stron, zainteresowań i  wieku. Każdy uczeń poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi objęty jest opieką psychologiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Zajęcia prowadzone są w nowo wybudowanym obiekcie, w pełni przystosowanym do wielorakiej niepełnosprawności wychowanków, posiadającym bogate zaplecze dydaktyczne oraz przy udziale kadry z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

  1. Wniosek o przyjęcie
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  5. Skierowanie od lekarza do ośrodka rehabilitacji dziennej

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001