OREW w Bażanowicach


O nas

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach jest nieodpłatną, niepubliczną placówką oświatowo-rehabilitacyjną (podpisany kontrakt z NFZ).

Wychowankami ośrodka są  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ośrodek jest wielospecjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Wychowankowie mają zapewnioną opiekę od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ośrodek umożliwia dzieciom i młodzieży realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.

Priorytetowym celem placówki jest wsparcie wszechstronnego rozwoju wychowanka oraz przygotowanie go, w miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych, do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym.

Ośrodek zapewnia zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia logopedyczne, terapię psychologiczną i rehabilitację na wysokim poziomie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków oraz przyjazną, serdeczną atmosferę.

Udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych umożliwia wychowankom nabywanie umiejętności i sprawności przydatnych w codziennym życiu oraz kompetencji społecznych ułatwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wysokie standardy edukacji i rehabilitacji osiągamy dzięki wszechstronnie wykształconej  kadrze z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiadanemu zapleczu dydaktyczno-rehabilitacyjnemu. Działania w placówce prowadzone są we współpracy z rodzicami dziecka. 

Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę również w okresie wakacji i ferii zimowych.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do OREW w Bażanowicach:

  1. Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do placówki.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  4. Skierowanie od lekarza do ośrodka rehabilitacji dziennej.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjecie do OREW

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001