OREW w Cieszynie


O nas:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Głównym założeniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W stosunku do każdego dziecka  prowadzony jest wieloprofilowy program usprawniania w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka.

Dzieci objęte są opieką wielospecjalistycznego zespołu, w skład którego wchodzą: pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, psycholog, logopeda i fizjoterapeuta.

Placówka dysponuje pomieszczeniami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi wyposażonymi w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania oganizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesna diagnoza i terapia jest szansą dla dzieci na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych, tak by mogły lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych.

Dla rodziców wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest szansą na zrozumienie potrzeb dzieci, wzmocnienie swoich rodzicielskich kompetencji i zaakceptowania sytuacji,  jaką jest wychowywanie dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Dokumenty do pobrania:

WWRD wniosek +oświadczenie

                                                                                                                                                                                  

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Ośrodek rehabilitacji dziennej przeznaczony jest dla dzieci, których prawidłowy rozwój jest zagrożony, tym samym mogą zostać objęte wsparciem zaraz po urodzeniu.

Dzieci są przyjmowane na podstawie skierowania (skierowanie do ośrodka rehabilitacji dziennej) wystawionego przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

  • neonatologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • endokrynologii dzieci,
  • diabetologii dziecięcej lub
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania najpóźniej do 14 dni od dokonania wpisu na listę oczekujących, w razie niedostarczenia skierowania nastąpi skreślenie z listy oczekujących.

O rodzaju świadczeń i ich częstotliwości decyduje zespół terapeutyczny wraz z lekarzem neurologiem, lekarzem rehabilitacji. Częstotliwość i rodzaj terapii jest na bieżąco modyfikowana przez zespół terapeutyczny – zgodnie z aktualnymi potrzebami dziecka, ilością nowych pacjentów, a tym samym wolnym miejscem w terapii u poszczególnych specjalistów.

W ramach Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego prowadzony jest wieloprofilowy program usprawniania w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka. Pacjenci objęci są opieką wielospecjalistycznego zespołu, w skład którego wchodzą: lekarz neurolog, lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjent w danym dniu może korzystać tylko z jednego zakresu świadczeń.

Wczesne rozpoznanie zaburzeń wieku rozwojowego, objęcie dziecka specjalistycznym wsparciem daje szansę na zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie danych zaburzeń i ich negatywnych skutków. Tym samym jeżeli coś Cię niepokoi w rozwoju Twojego dziecka to powiedz o tym lekarzowi rodzinnemu.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001