Grupa wsparcia


Grupa wsparcia to grupa osób borykających się z podobnymi problemami.

Grupa działająca na terenie naszej placówki od 2009 roku ma na celu umożliwienie kontaktów
z innymi rodzicami,  którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej i mają podobne problemy związane z leczeniem, rehabilitacją i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkania grupy dają możliwość wymiany własnych doświadczeń w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Pozwalają także na wymianę różnorodnego rodzaju informacji odnośnie leczenia i terapii dziecka.

Kolejnym ważnym celem grupy jest udzielanie emocjonalnego wsparcia. Nikt nie zrozumie lepiej naszych uczuć, obaw i lęków niż osoba, która znajduje się w takiej samej sytuacji jak my.
W grupie istotne jest zwerbalizowanie swoich problemów i poprzez konfrontację z innymi osobami – nabranie do nich dystansu.

W atmosferze bezpieczeństwa możliwe jest przewartościowanie dotychczasowych doświadczeń,  odreagowanie trudnych emocji oraz zmiana wzorców zachowania. Istotnym zagadnieniem jest również określenie źródeł satysfakcji życiowej i strategii postępowania, pozwalających na osiągnięcie lepszej jakości własnego życia oraz życia wszystkich członków rodziny.

Dla niektórych rodziców bardzo ważny jest sam fakt wyjścia z domu i miłe spędzenie czasu w towarzystwie osób, które nas dobrze rozumieją.

Podstawowe zasady funkcjonowania grupy wsparcia to: partnerstwo, zaufanie i szacunek, unikanie krytyki, zachowanie dyskrecji.

Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy, w której decydujący głos mają rodzice naszych wychowanków. To oni decydują o formie spotkań i realizowanej tematyce. Dla wielu rodziców istotny jest walor psychoedukacyjny. Zależnie od potrzeb – część spotkań  prowadzonych jest w formie warsztatowej.

Przykładowe wiodące tematy spotkań z ostatnich lat to:

Zachowania trudne – geneza i metody oddziaływań,

Zaburzenia psychiczne osób z niepełnosprawnością,

Ubezwłasnowolnienie - fakty i mity,

Rola ojca w terapii i wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością,

Rodzeństwo osób niepełnosprawnych,

Kryzysy i zagrożenia w rodzinie,

Uczucie wypalenia,

Jak troszczę się o swoje zdrowie i odpoczywam,

Jak dbać o higienę psychiczną,

Techniki relaksacyjne dla dzieci i dorosłych.

W ramach grupy wsparcia corocznie odbywają się też spotkania z przedstawicielami MOPS w Cieszynie na temat ulg i uprawnień dla niepełnosprawnych oraz aktualnych zmian w systemie opieki społecznej.

Na każdym spotkaniu grupy istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z psychologiem i z logopedą.

Serdecznie zapraszamy.

(akt. 25.01.2022)

Od września 2021 udało nam się zorganizować 5 kolejnych spotkań w  trakcie których obecni rodzice mogli w sposób bezpieczny, opowiedzieć o swoich trudnościach, wynikających nie tylko z wychowywania dziecka niepełnosprawnego ale także z tego jak postrzegam siebie w roli rodzica i kobiety. Grupa Wsparcia ma charakter dobrowolny. Tematyka zajęć jak i cała dynamika grupy dostosowana jest do rodziców.

W trakcie dotychczasowych spotkań, w atmosferze wzajemnego szacunku,  empatii i życzliwości omawialiśmy wspólnie następujące zagadnienia:

  • Ja w roli rodzica
  • Jak postrzegam swoje dziecko ( mocne i słabe strony, obszary do pracy)
  • Jak radzę sobie z trudnościami
  • Budowanie sieci wsparcia ( kontakty z innymi rodzicami)

Dużo uwagi poświęciliśmy także na zagadnieniach odnoszących się bezpośrednio do nas samych, czyli jak postrzegam siebie.

  • Moje marzenia i cele do zrealizowania
  • Dbanie o dobrostan ( Psychiczny, fizyczny)
  • Afirmacja pozytywna ( dostrzeganie mocnych stron)
  • Budowanie poczucia wartości ( Ja w roli rodzica i Ja w roli Kobiety).

W trakcie zajęć widoczne jest zaangażowanie. Rodzice chętnie wchodzą w relacje między sobą. Okazują sobie wsparcie i zrozumienie. Grupa jest otwarta tzn. poruszane zagadnienia są zgłaszane przez rodziców.

Grupa ma charakter psychoedukacyjny z elementami terapeutycznymi. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny, spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 13 do 14.

(akt. 4.03.2020)

4.03.2020 roku na terenie OREW w Cieszynie odbyło się kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tematem wiodącym spotkania były: „Ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych”.

W pierwszej części swego wystąpienia przedstawicielki MOPS w Cieszynie pani Renata Gandzel i pani Renata Zając wyczerpująco omówiły następujące tematy: odliczenia podatkowe, usługi specjalistyczne, asystent osoby niepełnosprawnej, likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Następnie przedstawicielki MOPS udzielały odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania oraz idywidualnie konsultowały poszczególne przypadki. Spotkanie przebiegało w miłej i otwartej atmosferze. Rodzice wychowanków chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wymieniali doświadczeniami. Przed spotkaniem grupowym i po jego zakończeniu - zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem. W imieniu wszystkich rodziców serdecznie dziękuję paniom Renacie Gandzel i Renacie Zając za długoletnią współpracę, profesjonalną prezentację tematu i udzielone informacje.

(akt. 14.11.2018)

14.11.2018 na terenie OREW odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tematem wiodącym spotkania było: Stawianie granic i sytuacje, w których musimy powiedzieć „nie"

W pierwszej części wystąpienia psycholog Maria Konieczna wyjaśniła zebranym pojęcia:  granice osobiste, wewnętrzny krytyk i zniekształcenia poznawcze oraz na przykładach przedstawiła różnice między zachowaniem agresywnym, uległym i asertywnym.           

Następnie omówiła przyczyny zachowań trudnych u dzieci i młodzieży oraz metody oddziaływań w zależności od ich genezy. Podkreśliła znaczenie jasno określonych wymagań i granic (co dziecku wolno, a czego nie może robić) dla jego rozwoju społeczno-emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę na spójny system wychowawczy i konsekwentne podejście ze strony wszystkich dorosłych zajmujących się dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i otwartej atmosferze. Mamy wychowanków chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i wymieniały doświadczeniami. Przed spotkaniem grupowym i po jego zakończeniu – zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem lub z logopedą. Wszystkim obecnym paniom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w grupie wsparcia.

Maria Konieczna i Magdalena Pindór.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001