Historia Stowarzyszenia


Historia PSONI Koło w Cieszynie

Z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych 4.11.1987 roku powstało przy Zarządzie Miejskim TPD w Cieszynie Koło Specjalistycznej Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo. Koło to zorganizowało Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci przy ul. Stalmacha.

W 1994 roku Koło i placówka zostały rozwiązane. W tym samym roku przyłączono się do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem tworząc Koło w Cieszynie i powołano nową placówkę zmieniając jednocześnie lokum...

W trzy lata później, w roku 1997, utworzono Punkt Wczesnej Interwencji, który korzystał z pomieszczeń i wyposażenia OREW.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie jest organizacją pożytku publicznego. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych. Koło w Cieszynie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Pozostaje w strukturach Stowarzyszenia jako terenowa jednostka organizacyjne, jest podporządkowane władzom Stowarzyszenia , określonym w rozdziale IV Statutu oraz realizuje cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym Statucie.

Stowarzyszenie

Misja stowarzyszenia

Naszą Misją jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.


Cel stowarzyszenia

Celem naszym jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Zadania

Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych, kompleksowych programach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla dzieci i młodzieży, opracowanych dla każdego dziecka indywidualnie, z zapewnieniem transportu w miarę potrzeb i możliwości, tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych, wspieranie i pomoc udzielaną rodzinom, wpływanie na zmiany postaw społecznych w kierunku sprzyjającym pełnej integracji i normalizacji życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, współprace z samorządem i różnymi partnerami społecznymi w twórczej realizacji prawa, w skutecznym zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w budowaniu lokalnych strategii w tej dziedzinie.

Członkowie naszego Stowarzyszenia

Rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie rodzin, przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001